Договір публічної оферти про надання послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОДЕРМ» (надалі  - Виконавець), (ідентифікаційний код юридичної особи 35894914, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Нагірна, будинок  6/31, ліцензія на здійснення медичної практики від 22.03.2012 року № АГ 597937), в особі директора Литвиненка Богдана Вікторовича, який діє на підставі Статуту,

керуючись ст. 633,641 Цивільного кодексу України,

пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі - Договір) на нижчевикладених умовах, які є однаковими для всіх:

ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

Послуги - медичні та інші послуги, що надаються Виконавцем за допомогою телефонного зв’язку, інтернет, інших систем телекомунікації  в порядку та на умовах, визначених цим Договором, у відповідності до Переліку послуг, що розміщений на Сайті Виконавця, а також в інших місцях, передбачених законодавством (надалі – Перелік послуг).

Публічна оферта - пропозиція Виконавця, викладена на сайті Виконавця, адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

Пацієнт – фізична особа, що звернулась за Послугами через сайт  до Виконавця та акцептувала цей Договір. У випадку якщо Пацієнтом виступає неповнолітня, малолітня особа, права та обов’язки, визначені цим Договором, автоматично покладаються на її законного представника. Поняття «Пацієнт» включає в себе поняття «Законний представник».

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття (згода) Пацієнтом умов публічної оферти даного Договору шляхом заповнення Анкети пацієнта, та дотримуватись умов цього Договору.

Анкета пацієнта -  персоналізовані дані фізичної особи, що звертається до Виконавця за наданням їй послуг, у визначеному Виконавцем обсязі, та чекбокс для відмітки погодження з цим Договором та дозволом на обробку його персональних даних.

Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://euroderm.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнта про Виконавця та послуги, що їм надаються.

І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Даний Договір є публічним,  який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім умов та положень даного Договору.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту послуги, а Пацієнт зобов’язується прийняти їх та оплатити відповідно до затвердженого прейскуранту цін на надання послуг.

Виконавець надає Послуги за допомогою телефонного зв’язку, мережі інтернет, інших систем телекомунікації.

Місце надання Послуг є місцезнаходження Виконавця: Україна, м. Київ, вул. Нагірна 6/31.
За домовленістю Сторін Послуги можуть надаватися за місцезнаходженням Пацієнта.

Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця: понеділок – п'ятниця , з 8.00 до 20.00; субота – неділя, з 9.00 до 18.00.

Виконавець підтверджує, що здійснює діяльність на підставі необхідних дозволів на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов'язаної з виконанням цього Договору, i несе відповідальність в разі порушення прав Пацієнта в процесі виконання Договору i реалізації Послуг. Виконавець надає послуги на підставі Ліцензії МОЗ України від 22.03.2012 року №АГ 597937.

Договір є обов'язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця.

ІІ.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Пацієнт має право:

 • на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні;
 • вимагати заміни лікаря.

2.2. Пацієнт має право отримувати:

 • послуги Виконавця належної якості;
 • достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця;
 • достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг Пацієнту.

2.3. Пацієнт зобов’язується:

 • надавати повну та достовірну інформацію про себе у Анкеті пацієнта, надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан його здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання йому медичних послуг, повідомити Виконавця весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан його здоров’я;
 • неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів та інших спеціалістів Виконавця;
 • повідомляти Виконавця про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом строку лікування;
 • у разі порушення або неможливості дотримання плану лікування повідомити про це Виконавця;
 • оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.4. Виконавець має право:

 • залучати третіх осіб для надання Послуг, які мають необхідну кваліфікацію;
 • в разі порушення Пацієнтом часу прийому в односторонньому порядку змінити термін надання Послуг або відмінити надання таких Послуг;
 • перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору;
 • призупинити надання Послуг Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом умов Договору, в разі виникнення  обґрунтованих сумнівів у належному виконанні або у порушенні Пацієнтом умов цього Договору;
 • відмовити Пацієнту у наданні Послуг та припинити дію цього Договору у разі виявлення факту зазначення неправдивих даних в Анкеті Пацієнта, попередивши про це Пацієнта будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір;
 • вимагати від Пацієнта виконання умов цього Договору;
 • проводити акції, надавати знижки, впроваджувати програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.5.Виконавець зобов’язується:

 • надавати Пацієнту Послуги належної якості відповідно до цього Договору та чинного законодавства України;
 • надавати Пацієнту Послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації;
 • забезпечити Пацієнту доступ до отримання інформації про Послуги, ціни на них, акції, знижки, впровадження програм лояльності, спеціальні бонусні програми тощо;
 • розглядати письмові пропозиції, скарги Пацієнта щодо якості надання Послуг у відповідності до вимог Закону «Про звернення громадян».

III.ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Пацієнту та прийнятих ним Послуг.
Ціна Договору може також визначатися, як сума заздалегідь замовлених Пацієнтом Послуг.

3.2. Вартість кожної Послуги визначається згідно з затвердженим Прейскурантом цін на послуги Виконавця.

3.3. Оплата Послуг Пацієнтом здійснюється, у розмірі 100% ціни, встановленої у Прейскуранті  відповідно до обраної Пацієнтом Послуги.

IV.ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються спеціалістами Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2. Послуги надаються після надання Анкети пацієнта за попереднім записом, який здійснюється Виконавцем. Дата та час надання Послуги погоджується між Виконавцем та Пацієнтом, зміст розмови якої може бути записаний Виконавцем за допомогою спеціального записуючого пристрою.

4.3. За результатом наданих Послуг Виконавець зобов’язаний надати Пацієнту висновок та/або призначення, які є підтвердженням факту надання Послуг.

4.4. Підтвердженням факту наданих Послуг окрім висновку Виконавця та/або призначення є відеозапис консультації, повторної консультації, листування між Виконавцем та Пацієнтом.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність у відповідності до вимог чинного законодавства України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за ненадання Послуг, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті:

 • невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених п. 2.3 цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій Виконавця, плану лікування, тощо;
 • неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про погіршення стану здоров’я Пацієнта;
 • використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені Виконавцем;
 • не повідомлення Пацієнтом інформації про Пацієнта, передбаченої ч.1 п. 2.3 цього Договору;
 • отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
 • розвитку захворювань чи патології, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

5.5. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом у випадку пред’явлення ним вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується в межах вартості відповідної Послуги, оплаченого Пацієнтом.

5.6. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.

5.7. Пацієнт погоджується, що очікування від надання Послуги може не співпадати з результатом після надання Послуги.

5.8. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

VI. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

6.2. Договір може бути достроково припинений:

 • за рішенням суду;
 • у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;
 • у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на медичну практику Виконавця;
 • припинення діяльності Виконавця внаслідок його ліквідації чи банкрутства;
 • у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Пацієнта є неправдивими. 

VІІ.ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

7.2. В разі недосягнення Сторонами згоди Пацієнт залишає за собою право на пред’явлення претензії/вимоги, які розглядаються Виконавцем у відповідності до вимог Закону «Про звернення громадян» з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

7.3. В разі неможливості врегулювання конфлікту в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку у відповідності до вимог чинного законодавства України.

VІІІ.ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

8.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору.

8.2. Зміни до цього Договору оформлюються шляхом оприлюднення нової редакції Договору.

8.3. Пацієнт вважається повідомленим про внесені до Договору зміни з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті Виконавця.

8.4. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів.

ІХ.КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ, ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та оприлюдненому на сайті Виконавця.

9.2. Заповнюючи Анкету, Пацієнт погоджується з умовами цього Договору без виключення і доповнень та надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Анкеті для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.

9.3. Акцепт цього Договору також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

9.4. Дія цього Договору не розповсюджується на відносини між Сторонами, що врегульовані іншими договорами та угодами та власноручно підписані Сторонами.  

9.5. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Пацієнтом. Така інформація є конфіденційною і надається третім особам лише за рішенням суду.

9.6. Будь-яка інформація, отримана Виконавцем від Пацієнта до, під час або після надання Послуг за цим Договором, вважається конфіденційною.

9.7. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавства.

9.8. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору.

9.9. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

9.10.Інформація про усі  Послуги міститься на Сайті Виконавця.

Х. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОДЕРМ»

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Нагірна 6/31

Фактична адреса: 04107, м. Київ, вул. Нагірна 6/31;
                                        04107, м. Київ, вул. Нагірна 10

Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 35894914

Р/р UA433808050000000026000496388 в  АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805,

тел.: (044) 353 37 37

e-mail: info@euroderm.com.ua

Платник податку на прибуток на загальних підставах, не платник ПДВ

Директор Литвиненко Богдан Вікторович

Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України АГ 597937 від 22.03.2012 року.